İsim Değiştirme


Abone Ol

Büyük-Küçük

+ -

İsim değiştirme davasında öne sürülen birçok neden olabilir. Kişinin öne sürdüğü gerekçenin önemi ve haklılığına göre dava farklı şekillerde tezahür edecektir. İsim değiştirme davasında şahsın ben ismimi istemiyorum, bu nedenle değiştirmek istiyorum şeklinde haklı bir gerekçe öne sürmeksizin ve gerekçesini temellendirmeksizin istekleri hukuk aleminde pek karşılık bulmaz. Bu bakımdan haklı bir gerekçe öne sürülmeli ve varsa deliller üzerinde temellendirilmelidir.

Kişinin ismini değiştirme ya da soy ismini değiştirme amacıyla öne sürdüğü nedenleri net olmalıdır. Birçok birey ismini yahut soy ismini değiştirmeyi arzu edebilir. Bu istek neticesinde açılan isim değiştirme davaları genellikle çok uzun sürmemektedir. Zira bu davalarda taraf, belge ve tanıklar belirlidir. Eğer yeni belge ya da tanık mahkemeye sunulmaz ise bu takdirde birkaç ay içinde dava müspet ya da menfi neticelenecektir.

İsim değiştirmek için kişinin birçok sebebi olabileceği gibi tek bir nedeni de olabilir. Bu nedenini dava dilekçesinde açık ve net biçimde ifade edilmesi oldukça faydalı olacaktır. Dilekçenin doğru düzenlenmesi ve sair hukuki prosedürlerin usule uygun ifa edilmesi için alanında liyakat sahibi bir avukat ile hareket etmek oldukça yararlı olacaktır.

İsim değiştirme davalarının sebepleri çok farklı şekilde olabilir. Bu sebeplerin en doğru biçimde aktarılması yani dilekçenin düzenlenmesi fevkalade mühimdir. İsim değişikliği için hazırlanan dava dilekçesi noksansız tamamlanmalı ve yaşanan sorun net biçimde aktarılmalıdır. Bunlara riayet edilmeden hazırlanan dava dilekçesi sonunda şahıs hem vaktini hem de nakdini kaybedebilir. Bu nedenle muhakkak bir avukat ile anlaşmalı ve onun hukuki birikiminin nezaretinde çalışmanız gereklidir.

  • İsim değiştirme davasına konu sebeplerden bazıları şu şekilde ifade edilebilir:
  • Kişinin gülünç bir isme sahip olması nedeniyle
  • Toplumca bilinen kötü bir olay ya da şahsı anımsatıyor olması nedeniyle
  • Din değiştirildiyse ve mensup olunan dinin değerlerine aykırı bir isim taşınıyorsa

İsim değişikliği davası açılabilir. Haklı gerekçeler, sadece yukarıda ifade edilen gerekçeler değildir. Bu konuda hukuk, haklı nedenleri sınırlamamıştır. Yukarıda ifade edilen nedenler, uygulamada sıklıkla karşılaşılan birkaç örnektir. Pek çok farklı sebep, isim değiştirme davasının açılmasına kafidir. Yeter ki sebebin yer alacağı dilekçe net bicinde düzenlensin ve kişinin durumu açık ve anlaşılır bir biçimde izah edilebilsin.

Soyadı Değiştirme Davası Nedir?

Soyadı değiştirme davası, isim değiştirme davasında olduğu gibi genel sebepler nedeniyle açılmaz. İsmin gülünç olup olmaması ya da kişinin mensup olduğu dini terk edip bir başka dine mensup olması gibi nedenler öne sürülerek soyadı değiştirme davası genellikle açılmaz. Soy isim çoğu zaman soy bağının kesilmesi nedeniyle değiştirilir. Kişinin ailesi ile iletişiminin iyi olmadığı veya görüşmediği durumlarda soyadı değişikliği gündeme gelir. İsim değiştirmeye nazaran çok daha tafsilatlı ve titiz biçimde takip edilir. Bu bakımdan yine dilekçesin en muntazam şekliyle düzenlenmesi elzemdir.

İsim ve soy isim değiştirme davasına konu edilebilecek çok sayıda haklı neden olabilir. Bu haklı nedenler; kişinin yaşadığı toplumda siyasi olarak kötü bilinen bir isimle adaş olması, ismin telaffuzunun oldukça güç olması, gülünç ve dalga konusu bir isme sahip olması başta olmak üzere birçok neden ifade edilebilir. Mahkeme, kişinin ismine ve ifade edilen duruma bakar, inceler ve neden haklı bulunduğu takdirde gerekli kararı verir. Fakat belirtmek gerekir ki keyfiyete dayanarak isim veya soy ismi değiştirmek için de kimi durumlarda onay verilebilir. Şayet ailevi bir sorun varsa, değişikliğin gerçekleme ihtimali artacaktır

  • İsim ve soy isim geçmişte yaşanan travmaya yol açmış sarsıntılı bir anı | durum ile bağlantılı olabilir. Bu durum nedeniyle psikolojik yıpranma yaşanabilir veya aşağılanmaya maruz kalınabilir. Bu ve benzer durumlarda dava için konu edilebilecek sebepler arasındadır.

İsim ve Soy İsim Değiştirme Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İsmini değiştirmek isteyen kişi ya da vekalet verdiği avukatı, isim değiştirme amacıyla Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açacaktır. İsim değiştirme davası söz konusu olduğunda avukatın işlevi oldukça kritiktir. Zira avukat ile yürütülen bu dava çok daha pratik ilerlemekte ve kısa zamanda müspet neticeyle sonuçlanmaktadır. Başta dava dilekçesinin hazırlanması olmak üzere birçok hukuki prosedürde avukatı aydınlatıcı olacaktır.

Dava dilekçesi, söz konusu davanın belki de en mühim aşamasını teşkil etmektedir. Zira dava dilekçesi ile şahıs kendisini en net ve açık şekilde ifade edebilir. Bu sayede davanın görülmesi ve neticeye bağlanması oldukça kolaylaşır. Aksi takdirde, yani özensiz ve eksik hazırlanmış bir dava dilekçesi neticesinde dava işleme dahi alınmayabilir. Bu bakımdan, her işte olduğu gibi hukuk noktasında da iş ehline danışılmalı ve deneyimli bir avukat ile iletişime geçilmelidir.

İsim Değiştirme Davasında Tanık ve Belgeler

İsim değişikliği davalarında tanık ve belge olmaksızın dahi müspet netice elde edilebilir. Fakat bu her kişi ve durum için geçerli değildir. Kimi durumlar için belge ve tanık gerekliyken kimi durumlarda sadece belge ya da sadece tanık kâfi gelebilmektedir. Ancak belirtildiği gibi isim değişikliğinin çok güçlü bir nedene bağlanması halinde belge veya tanığa gerek kalmaksızın olumlu netice elde edilir.

İsim ve soy isim değiştirme davaları süre olarak hacimli davalardan değildir. Bu davaların diğer hukuk davalarına nazaran daha kısa sürmesinin sebebi, mahkeme tarafından araştırılacak belge ve tanıkların pek olmamasından ileri gelmektedir. Fakat duruma göre belge ve tanıklara ihtiyaç olacağı da unutulmamalıdır.

İsim ve soy isim değiştirme davası, genellikle nüfus kayıtları ile birlikte ilerleyen bir davadır. Bu bakımdan isim değiştirme davasının açılmasında gerekli özel bir belge | evrak aranmamaktadır. Fakat isim değişikli ve bilhassa soy isim değişikliği davasında kişinin isteğini temellendirdiği nedene esas teşkil eden hususi bir belge veya evrak varsa bu durumda söz konusu belgeler delil niteliğinde sunulabilir.

Bu davalarda müspet neticenin elde edilebilmesi için kritik nokta tanıkların beyanıdır. Çünkü kimi durumlarda ismin açık bir şekilde gülünç olduğu belirlenemez veya ismin menfi bir çağrışım yarattığı saptanamaz. İşte bu ve benzer sübjektif durumlarda muğlaklığın giderilmesi için tanık delili oldukça önemlidir.

İsim ve Soy İsim Değiştirme Davası Dilekçesi

Dava dilekçesi, diğer dava dilekçelerinden farklı değildir. Fakat ismini değiştirmek için dava açan kişi, davalı olarak yanlış kişi veya kurum yazmamalı, davalı olarak Nüfus Müdürlüğü seçilmelidir. Uygulamada sıklıkla görülmektedir ki bu durum çoğu zaman yanlış yapılmakta ve kişiler tarafından davalı olarak ana – baba gösterilmektedir. Bu yanlışlık halk arasında bu yönde yaygın bir inanış olduğundan ötürü sıklıkla yaşanır.

İsim ve soyadı değiştirme davasında kişinin adı veya soyadı tamamen değiştirilir yahut halihazırdaki ismine ek bir ikinci isim eklenir. Fakat isim ve soy isim düzeltme davasında kişinin isminde yer alan bir hata ortadan kaldırılır. Her iki dava da hukuki nitelik olarak aynı ancak muhteva olarak ifade edildiği gibi farklıdır. İsim ve soy isim değiştirme davaları genellikle dört beş ay kadar bir sürede sonuçlanmaktadır.